Height: 166 cm

Weight: 46 kg

Native place: Heilongjiang

Specialties: Dance, piano and driving

http://weibo.com/lxy?topnav=1&wvr=5&topsug=1

Photo album

Films and TV dramas

Miracle Healer            As Zhao Xiaotong           Directed by Bai Tao

Sword in Impasse          As Zhang Qinhai            Directed by Ma Lujian

Magic Mobile Phone 2      As Chuchu                  Directed by Yu Mingsheng

Family                    As Leptidea\Bai Xinsheng   Directed by Fu Ning

Sister Jiang              As Li Xinlin               Directed by Yan Xiaozhui

Garage Brotherhood        As Xu Man                  Directed by Fu Ning

Wuliang Tian              As Liu Xiao                Directed by Yu Mingsheng

Go to Yan’an             As Wanqiu                  Directed by Yan Yi

RelangIsland              As Baihe                   Directed by Liu Yanchen

Dongfang Shuo             As Liu Nan                 Directed by Yan Xiaozhui

Lotus Lantern Prequel     As The fourth princess     Directed by Yu Mingsheng

No. 2 Tram                As Gezi                    Directed by Shen Yue

The Rebirth of a King     As Lingyu                  Directed by Huang Jianzhong

Magic Mobile Phone        As Chuchu                  Directed by Yu Mingsheng

Opponent                  As Xiaofei                 Directed by Wang Dapeng & Chen Yuguang

The Matchmaker            As Cui Suqiong             Directed by Peng Fei

Bai Suzhen                As Lian Qiao               Directed by Wu Jiatai

Feng Qiu Huang            As Rain deity              Directed by Wang Hengli

New Daoma Dan             As Cuiyu                   Directed by Li Jiaqi

Prince Lotus              As Biyu                    Directed by Xi Xin

Brotherly Affection       As Xiangna                 Directed by Li Jiaqi

Jiujiu Guiyi              As Gege                    Directed by Shen Haofang

Story                     As Xinxin                  Directed by Yan Yi

Year After Year           As Dandan                  Directed by Zheng Xiaolong

 

 

Bunshinsaba              As Ghost mama             Directed by Ahn Byeong-ki

The Same to You          As Hongdou                Directed by Shi Jiandu

A Young Prisoner's Revenge  As Daughter  Directed by Mu Deyuan

Shower                   As Xiu’er                Directed by Zhang Yang

The Permanent Snow Mountain Grassland  As Sister Huo     Directed by Wang Caitao

 

Stills