Height: 165 cm

Zodiac sign: Scorpio

Native place: Hunan

Graduated from: Performing major of Sichuan Normal University

Specialties: Dance, horse riding and driving

Weibo address: http://weibo.com/u/1298374111

Photo album

Films and TV dramas

Kill the Enemy                As Zhao Jing                                                           Directed by Bai Tao

The Enticement              As Hong Yu                                                            Directed by Wen Chenglin

Ming Dynasty Anchashi  As Siqi                                                                    Directed by Huang Kemin

Glory Land                     As Doggie                                                              Directed by Qi Xing

Ji Hongchang                As Shen Weizhen                                                    Directed by Bai Yunmo

Sheath Knife                  As Mei Fang                                                            Directed by Lin Bing

Winter Flowers               As Shen Meiqi                                                        Directed by Wulan Tana

Foster Mother                 As Fu Tong & Fu Xiao                                            Directed by Wen Chenglin

Girl                                 As Liang Shishi (Heroine)                         Directed by Li Yanfang & Qu Dehui

A Secret of Jinling          As Guo Xiaoyu                                                         Directed by Lou Jian

Stills